Si4Crop image

Projekat Si4Crop

Primarni zadatak projekta Si4Crop je razvoj sveobuhvatne strategije koja će doprineti povećanju iskoristljivosti silicijuma u pšenici i kukuruzu kao ekonomski značajnim ratarskim kulturama u Srbiji i svetu. Bolja iskoristljivost silicijuma doprineće povećanju tolerantnosti na biotički i abiotički stres kao i poboljšanju kvaliteta ovih useva (npr. biofortifikacija silicijumom u cilju unapređenja zdravlja kod ljudi).

Sredstva za finansiranje projekta Si4Crop (id. 7739571) u okviru programa IDEJE obezbeđeno je iz Fonda za nauku Republike Srbije.

Grafik

2022

MOBILIZACIJA Si U RIZOSVERI I OPTIMIZACIJA USVAJANJA Si 2022

  • Razvoj novog pristupa upravljanja zemljištem koji će omogućiti povećanje dostupnosti Si u rizosferi kao i boljoj iskoristljivosti Si đubriva primenjenih putem zemljišta.
  • Utvrditi stepen oslobadjanja Si iz biljnih ostataka pšenice i kukuruza tokom procesa mineralizacije u zemljištu i optimizovati metode ekstrakcije bioraspoloživog Si iz biomase koja će se koristiti kao potencijalno Si biođubrivo.

UGRADNJA Si U BILJNA TKIVA I NJEGOVA BIOFORTIFIKACIJA

  • Razrešiti kontroverzu o efikasnosti folijarne primene Si i izvršiti karakterizaciju biodostupnih oblika Si u različitim tkivima i delovima biljke.
  • Testiranje potencijala za efikasnije iskoriscavanje Si u celoj biljci pospesivanjem preraspodele Si iz razlicitih vegetativnih tkiva prema klasovima kod strnih zita.
  • Utvrditi značaj različitih pristupa upravljanja zemljištem i načina đubrenja na sadržaj i biodostupnost Si i drugih mineralnih elemenata (npr. Fe, Zn, Se), korisnih za zdravlje ljudi u zrnu žitarica.

PRIKAZ REZULTATA PROJEKTA U POLJSKIM USLOVIMA

  • Potvrda labaratorijskih rezultata u poljskim uslovima.
  • Uspostavljanje pokaznih parcela sa tehnologijama Si đubrenja za koje je utvrđeno da bi mogle biti najefikasnije u podizanju svesti poljoprivrednog proizvođača.

DISEMINACIJA REZULTATA 2024

  • Podizanje svesnosti poljoprivrednog proizvođača o značaju primene Si u usevima, posebno u sistemu organske poljoprivredne proizvodnje kao i značaj Si u svetlu njegovog pozitivnog uticaja na zdravlje ljudi i domaćih životinja.

2024

Članovi projektnog tima

Ljiljana Kostić Kravljanac

Doktor upravljanja životnom sredinom

Viši naučni saradnik

Jelena Pavlović

Doktor bioloških nauka

Naučni saradnik

Predrag Bosnić

Doktor bioloških nauka

Naučni saradnik

Igor Kostić

Doktor agronomskih nauka

Viši naučni saradnik

Vladimir Jovanović

Doktor fizičkih nauka

Viši naučni saradnik

Tijana Dubljanin

Master inženjer poljoprivrede

Istraživač saradnik

Maja Trailović

Master zaštite životne sredine

Istraživač pripravnik

Zemljoradnički kutak

Novosti

To top